قاضا در بازار اسلامی در مقایسه با بازار رقابت کامل
53 بازدید
محل نشر: مجله جستارهای اقتصادی/ سال چهارم/ شماره هشتم.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی